Програм самозапошљавања у пољопривреди на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2018. години

Kolubara

Влада Брчко дистрикта усвојила је “Програм самозапошљавања у пољопривреди“. Агропортал Вам у наставку доноси критеријуме и услове за учешће у програму, а ми вам преносимо у цијелости.

Циљ програма

Циљ програма је допринос развоју пољопривреде Брћко дистрикта БиХ, кроз стварање услова за самозапошљавање лица која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Брчко дистрикта. Развој се огледа у виду финансијске подршке за лица која отпочињу или су отпочела пољопривредну производњу.
Корисници програма

Корисници програма могу бити незапослена лица која испуњавају опште критерије из овог програма.
Корисници програма могу бити и лица која су регистровала пословну дјелатност у 2018.години, до дана објављивања јавног позива.

Општи критеријуми за избор кандидата су:

а) да лице има пријављено пребивалиште на подручју Брчко дистрикта БиХ, најкраће од 31.12. 2014. године;

б) да се лице прије регистрације дјелатности водило у евиденцији лица која активно траже запослење у Заводу, изузев лица која су код регистрованих пословних дјелатности

ц) да лице покреће дјелатност из области пољопривреде наведених у члану 2 став (1) тачка ц)

д) да је лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава или Регистар клијената у Дистрикту;

е) да лице има доказ о праву власништва или право кориштења пољопривредним земљиштем искључиво на територији Дистрикта;
Намјена одобрених средстава

Средства по овом Програму, корисницима средстава могу бити одобрена за:

а) Набавку опреме у 100 % износу, од одобреног износа,

б) Трошкове закупа, уређења и изградње објекта у пољопривреди у износу који не прелази 30 % одобреног износа,

ц) Набавку репроматеријала у износу који не прелази 30 % одобреног износа,

д) Остало ( ситан алат, цертифицирање и сл.) у износу који не прелази 40 % одобреног износа.

Средства по овом Програму се не могу користити за упис у судски регистар предузећа.
Средства за реализацију Програма

Укупан износ средстава за реализацију Програма у износу од 500.000,00 КМ обезбијеĎен је Буџетом Брчко дистрикта БиХ за 2018. годину.

Средства за реализацију Програма се дијеле на слиједећи начин:

средства у износу од 80 % (400.000,00КМ)су намијењена за апликанте из члана 2. став (1) Програма
средства у износу од 20 % (100.000,00КМ) су намијењена за апликанте из члана 2. став (2) Програма

У колико средства по једној од предложених листа не буду у цијелости утрошена, иста се могу преусмјерити на листу на којој је веће интересовање апликаната.

Комплетан “Програм самозапошљавања у пољопривреди” можете преузети на АгроПортал:

MD MONTEL