Конкурс за упис кадета за Специјалистичку антитетористичку јединицу

JP Putevi Brcko

Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске расписало је конкурс за упис 35 кадета седме класе полицијске обуке за припаднике Специјалне антитерористичке јединице, који ће бити отворен до 27. фебруара.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају опште и посебне услове који су прописани конкурсом, а који је објављен у средствима јавног информисања.

Кандидати су, уз пријаву, дужни приложити овјерене фотокопије свједочанства о завршеним разредима средње школе и дипломе о завршеној средњој школи, извода из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, увјерење да се против кандидата не води кривични поступак пред надлежним судом, те овјерену фотокопију личне карте.

Потребно је приложити и овјерену фотокопију возачке дозволе и овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из институција државне управе или из војне службе у БиХ по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

Кандидати требају приложити и рјешење о престанку радног односа у институцији државне управе или у војној служби у БиХ, за кандидате који су имали заснован радни однос.

Пријава на конкурс се подноси на посебно прописаном обрасцу који се може преузети на интернет страници Управе за полицијску обуку (www.education.muprs.org) и у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу МУП Републике Српске, Управа за полицијску обуку, Бањалука, Булевар војводе Живојина Мишића број 10-А, са назнаком “За конкурс за упис кадета седме класе полицијске обуке у Јединицу за полицијску обуку – Полицијску академију Бањалука за припаднике Специјалне антитерористичке јединице”.

О поступку селекције кандидати се могу информисати путем интернет странице Управе за полицијску обуку или на контакт телефон број 051-333-606.

Извор: МУП РС конкурс

MD MONTEL