ИЗБОР ЧЛАНОВА СТРУЧНИХ КОМИСИЈА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

JP Putevi Brcko

Позивају се љекари из јавних и приватних здравствених установа са подручја Брчко дистрикта БиХ, који су заинтересовани за учешће у раду стручних комисија Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Фонд), да у складу са условима и критеријумима из овог Јавног позива, поднесу пријаве и осталу потребну документацију.

II
(1) Сталне стручне комисије Фонда су:

а) Првостепена комисија за утврђивање права на здравствену заштиту ван уговорних здравствених установа са подручја Брчко дистрикта БиХ;

б) Првостепена комисија за утврђивање привремене спријечености за рад;

ц) Другостепена комисија.

(2) Повремене стручне комисије Фонда су:

а) Комисија за праћење реализације пројекта асистиране репродукције;

б) Комисија за есенцијалну листу лијекова;

ц) Комисија за додатну листу лијекова;

д) Друге стручне повремене комисије.

III

Критеријуми за избор љекара чланова стручних комисија из члана ИИ овог Јавног позива су статистички подаци о дијагнозама из обрађених предмета у посљедње три године и специјалности/субспецијалности одређених грана медицине.

IV

Услови које подносилац пријаве мора испунити су сљедећи:

а) Да је запослен у здравственим установама Брчко дистрикта БиХ;

б) Да посједује специјализацију/субспецијализацију одређене гране медицине.

V

(1) Документација потребна по овом Јавном позиву је сљедећа:

а) Пријава за учешће по Јавном позиву за избор чланова стручних комисија Фонда;

б) Овјерена фотокопија дипломе као доказ о завршеној специјализацији /субспецијализацији одређене гране медицине.

(2) Подносиоци пријава су дужни поднијети једну Пријаву за учешће по Јавном позиву за избор чланова стручних комисија Фонда на прописаном обрасцу и заокружити за коју комисију подносе пријаву (једну комисију, више комисија или све комисије), уз коју прилажу документацију из тачке б) овог члана.

VI
Овај Јавни позив је отворен до 20.08.2019. године, до 16:00 часова.

Заинтересовани љекари из здравствених установа Брчко дистрикта БиХ, Јавни позив и образац пријаве могу преузети на wеб страници Фонда www.фзобрцко.ба или у згради Фонда, на адреси ул. Вука С. Караџића бр. 4, од 29.07.2019. до 20.08.2019. године, од 07:30 до 16:00 часова.

Пријаве за учешће по Јавном позиву са документацијом из члана В, става (1), тачке б) овог Јавног позива, потребно је доставити у зграду Фонда, ул. Вука С. Караџића бр. 4, приземље (шалтер 6), најкасније до 20.08.2019. године, до 16:00 часова.

Контакт особа је Тијана Вељко, тел. бр. 049/ 217-766.

Непотпуне и непопуњене пријаве неће се узети у разматрање.

 

MD MONTEL