КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗАМЈЕНИКА ДИРЕКТОРА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

JP Putevi Brcko

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ у складу са Одлуком о расписивању јавног конкурса за  избор и именовање замјеника директора Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ расписује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

Избор и именовање замјеника директора Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ.

Замјеник директора за економске и планско аналитичке послове  (на период од четири (4) године).

Број извршилаца: један (1)

Платни разред: IX – 2

Минимални услови:

1)  ВСС (VII степен) – економски факултет, правни факултет, факултет за менаџмент или други факултет друштвеног смјера,

2)  3 (три) година радног искуства у струци,

3)  1 (једна) година искуства на руководећим пословима. 

Рок и мјесто подношења пријаве:

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на огласној табли Фонда и службеној web страници Фонда: www.fzobrcko.ba, и траје до дана 06.09.2019. године.

Напомена:

Информације о општим и посебним условима за заснивање радног односа по наведеном јавном конкурсу, као и остале информације и образац пријаве, заинтересовани кандидати могу добити у згради Фонда, на адреси Вука С. Караџића 4 у Брчком. Контакт особа је Гордана Којић. Тел. 049/217-767.

 

MD MONTEL