Захтјев за одштету за ујед пса луталице рјешава се у року од 15 дана

JP Putevi Brcko

Управни одбор ЈП “Комунално Брчко” усвојио је прошле године Правилник о поступку и начину рјешавања захтјева грађана за накнаду штете коју причине пси луталице. Ријеч је о нематеријалној штети коју пси луталице причине физичким лицима – грађанима на подручју Брчко дистрикта БиХ. Материјална штета по овом основу и даље се рјешава путем Основног суда Брчко дистрикта БиХ.

У складу са Правилником, пас луталица је пас који нема власника, односно држаоца, или који се необиљежен, односно без уграђеног микрочипа, лишен бриге, његе или надзора, затекне на јавној површини, а оштећено лице је грађанин којег је пас луталица ујео. Уколико се догоди овакав случај, оштећени може да покрене поступак за накнаду проузроковане штете код ЈП “Комунално Брчко”. Оштећени подноси захтјев са основним подацима – име, презиме, адреса, број телефона, број личне карте, те описом догађаја,

локације на којој се догодио случај, описом пса, претрпљених повреда, навођењем имена свједока и сл. Уз записник, потребно је предати и оригинал или овјерену копију сљедећих докумената: овјерену изјаву оштећеног лица да се штетни догађај збио, записник ветеринарске инспекције или Полиције Брчко дистрикта БиХ да је штетни догађај пријављен овој институцији, затим комплетну медицинску документацију која се односи на лијечење повреде коју је нанио пас луталица и број жиро рачуна.

О захтјеву за накнаду штете одлучује комисија, која има рок од 15 дана након подношења захтјева, или допуне документације, да га и ријеши. Уколико комисија да позитивну оцјену, односно закључи да је захтјев за накнаду штете основан, са оштећеним се закључује споразум о једнократној накнади штете.
На овај начин скраћен је поступак исплате штете оштећеним лицима, која су претрпјела ујед пса, и која више задовољење правде не морају да траже на суду, те обе стране уштеђују на адвокатским и/или судским трошковима, а захтјеви се рјешавају у рекордном року.

С обзиром да је највећи број паса који заврши на улици некада имао власника или су потомци власничких паса, апелујемо на суграђане који имају псе да буду одговорни власници. Откако је ступио на снагу овај Правилник у септембру прошле године, Јавном предузећу “Комунално Брчко” обратило се шест грађана са захтјевом за исплату одштете за ујед пса, од почетка 2020. године један, а сви захтјеви су усвојени и ријешени.

MD MONTEL