НАРЕДБА О ЗАБРАНИ ОКУПЉАЊА

JP Putevi Brcko

Командант Кризног штаба Брчко дистрикта БиХ и градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић, на приједлог Полиције Брчко дистрикта БиХ, на телефонској сједници Кризног штаба донио је

Н А Р Е Д Б У

Члан 1.

(1) Овом Наредбом забрањује се окупљање и заједничко кретања три или више лица на јавним мјестима, и отвореним и завореним јавним површинама.

(2) Изузетно од става (1) овог члана, дозвољено је окупљање и заједничко кретање три или више лица само уколико је неопходно да лица изврше службену дужност или било коју радњу коју су у складу са прописима, обавезни извршити, као и радњу коју извршавају са члановима уже породице.

Члан 2.

(1) Јавно мјесто у смислу ове Наредбе, је улица, трг, пут, излетиште, пристаниште, чекаоница, угоститељста, трговинска и занатска радња, средства и објекти јавног превоза, спортски стадион, игралиште, дворане и изложбене просторије, пословни објекти физичких и правних лица, вјерски објекти, гробља и мезарја, земљишта, вањски дио куће и стана у стамбеним зградама уколико је доступан видику са јавног мјеста.

(2) Чланови уже породице у смислу ове Наредбе, сматрају се лицима са којима живе у заједничком домаћинству.

Члан 3.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и примјењује се од 22.03.2020. године.

MD MONTEL